Zero to Indigo
Zero to Indigo

2009, watercolor on paper
12 x 16 inches

Rhizome
Rhizome

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Lake M
Lake M

2008, watercolor on paper
15 x 19 inches

Initials
Initials

2008, watercolor on paper
15 x 19 inches

Flourite
Flourite

2008, watercolor on paper
14 x 18 inches

Lake M Fall
Lake M Fall

2008, watercolor on paper
15 x 19 inches

Sawtooth
Sawtooth

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Timekeeper
Timekeeper

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Windowsill
Windowsill

2009, watercolor on paper
12 x 16 inches

Fallout
Fallout

2009, watercolor on paper
18 x 14 inches

Fuse Page
Fuse Page

2009, watercolor on paper
16 x 12 inches

Splitside
Splitside

2009, watercolor on paper
12 x 16 inches

Apple Blue
Apple Blue

2008, watercolor on paper
14 x 17 inches

From Above
From Above

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Emerald
Emerald

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Two Plus Two
Two Plus Two

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Zero to Indigo
Rhizome
Lake M
Initials
Flourite
Lake M Fall
Sawtooth
Timekeeper
Windowsill
Fallout
Fuse Page
Splitside
Apple Blue
From Above
Emerald
Two Plus Two
Zero to Indigo

2009, watercolor on paper
12 x 16 inches

Rhizome

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Lake M

2008, watercolor on paper
15 x 19 inches

Initials

2008, watercolor on paper
15 x 19 inches

Flourite

2008, watercolor on paper
14 x 18 inches

Lake M Fall

2008, watercolor on paper
15 x 19 inches

Sawtooth

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Timekeeper

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Windowsill

2009, watercolor on paper
12 x 16 inches

Fallout

2009, watercolor on paper
18 x 14 inches

Fuse Page

2009, watercolor on paper
16 x 12 inches

Splitside

2009, watercolor on paper
12 x 16 inches

Apple Blue

2008, watercolor on paper
14 x 17 inches

From Above

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Emerald

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

Two Plus Two

2009, watercolor on paper
14 x 18 inches

show thumbnails